Educatiereglement

Dit educatiereglement maakt integraal deel uit van de onderwijsovereenkomst tussen de student en Podo Educatie Platform (verder PEP). Klik onderstaand op de tabbladen om het educatiereglement per onderdeel te bekijken.

1. Studenten met een handicap

Indien de student een handicap heeft, waardoor de opleiding bemoeilijkt kan worden, zal alvorens de onderwijsovereenkomst wordt gesloten, een uitvoerig gesprek tussen de potentiële student en de studiebegeleider of directie plaats moeten vinden, om af te stemmen of en hoe er passend onderwijs geboden kan worden.

2. Duur en inhoud

De duur en inhoud van de opleidingen alsmede overige gegevens staan op de website vermeld. De student wordt de garantie gegeven dat de inhoud van de opleiding is afgestemd op de eisen van de examens, zoals deze door desbetreffende exameninstanties worden afgenomen. Hoewel de documentatie op de website zorgvuldig is samengesteld kunnen opleidingen, cursussen, workshops, examens, prijzen en lestijden wijzigen.

3. Vakantie

De vakanties lopen zoveel als mogelijk gelijk met de schoolvakanties in de regio midden.

4. Wanbetaling en/of wangedrag

Indien naar het oordeel van PEP de student zich schuldig maakt aan wanbetaling en/of wangedrag, waaronder ordeverstoring, intimidatie en/of schending van de huisregels of schoolbelangen is PEP gerechtigd, naar haar keuze, de student voor een door haar te bepalen duur te schorsen en de student de toegang tot het opleidingscentrum te ontzeggen, dan wel de onderwijsovereenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding heeft PEP het recht een vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen. Daarnaast dient te allen tijde het complete lesgeld te worden voldaan.

5. Verplichtingen

De student verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding(en) behorende lessen. En de student verbindt zich alle opgegeven theorie huiswerk naar behoren te maken en de praktijktaken naar behoren te oefenen, om vertraging in lessen te voorkomen.

6. Verzuim

Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de student hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les kennis te geven aan PEP via telefoon of mail.

7. Werkkleding en praktijkmodellen

Gedurende de praktijklessen is het dragen van door PEP voorgeschreven werkkleding verplicht. Het is van belang zelf voor een aantal praktijkmodellen te zorgen, dit zal tijdig worden aangegeven. Tijdens de praktijklessen worden alle handelingen in eerste instantie op medestudenten aangeleerd. Deze mogen pas zelfstandig worden uitgevoerd als dat expliciet door de docent is aangegeven.

8. Hygiëne

De student dient de werkplek schoon, netjes en verzorgd achter te laten volgens het hygiëneschema volgens de door de branche gehanteerde codes.

9. Foto's en filmopnamen PEP

PEP Opleidingscentrum maakt regelmatig foto's en filmopnamen die gebruikt kunnen worden voor de website of in sociale media. Indien een student of model niet akkoord gaat hiermee, dan dient hij dit zelf kenbaar te maken aan de fotograaf of aan PEP, voor of direct na de opnamen.

10. Foto's en filmopnamen student

De student mag geen foto/filmopnamen maken. Uitzonderingen hierop kunnen worden toegestaan uitsluitend na overleg met directie of onderwijsmanager.

Deel deze pagina