Algemene voorwaarden

Klik onderstaand op de tabbladen om de algemene voorwaarden per onderdeel te bekijken.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden.

Kennistoets

Een toets door PEP afgenomen en onderdeel is van betreffende scholing. Indien vooraf aangegeven dient voor de kennistoets een voldoende gescoord te worden voor het behalen van accreditatiepunten.

Klant

Elke persoon of bedrijf die bij PEP een scholing afneemt.

Scholingsmateriaal

Opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel bij de scholing

PEP

Podozorg Educatie Platform

Prijs

De prijs voor een scholing met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.

Scholing

Een door PEP verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop, e-learning dan wel enige andere vorm van scholing.

Scholingsovereenkomst

Een overeenkomst tussen klant en PEP met betrekking tot het verzorgen van een scholing door PEP.

Website

de website van PEP: podo-educatie.nl.

2. Scholingsaanbod

 1. PEP brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de scholing en/of van het scholingsmateriaal dat deel uitmaakt van de scholing. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit scholingsmateriaal verplicht is.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  • de wijze van uitvoering van de scholingsovereenkomst;
  • wanneer de scholing start;
  • de voorwaarden waaronder de scholing eventueel niet doorgaat;
  • voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de scholing deel te mogen nemen;
  • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  • de wijze van betaling;
  • de duur van de scholingsovereenkomst.

3. Scholingsovereenkomst

 1. De klant gaat een Studieovereenkomst met PEP aan door middel van de inschrijving voor de scholing. Inschrijving voor een scholing vindt plaats (i) via het inschrijfformulier op de Website, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail.
 2. De scholingsovereenkomst komt tot stand wanneer PEP de inschrijving voor een scholing schriftelijk aanvaardt en klant aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan. Deze wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop PEP schriftelijk de inschrijving voor een scholing aan de klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende scholing.
 3. De klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de scholingsovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van PEP. PEP kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

4. Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een scholing is de klant verplicht de correcte en volledige naam van de klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de scholing gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
 2. Ieder die een scholing volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de scholing de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 3 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van PEP, te tonen.

5. Prijs

 1. De kosten van iedere scholing en de betalingswijze staan vermeld in de schriftelijke communicatie, al dan op papier of per e-mail, tussen PEP en klant.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de scholingsovereenkomst, kunnen door PEP worden doorberekend aan de klant.
 3. Indien de klant een particulier is, en de in artikel 5 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een scholing binnen 3 maanden na het sluiten van de scholingsovereenkomst, heeft de klant het recht de scholingsovereenkomst te ontbinden.
 4. Alle door PEP genoemde bedragen zijn exclusief btw, mits specifiek vermeld dat deze inclusief btw zijn.
 5. PEP zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten.

6. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. PEP streeft ernaar de (eerste) factuur 2 weken voor aanvang van de scholing aan de klant te verzenden. PEP hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 2. De klant dient de volledige kosten van een scholing voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de scholing aan PEP te hebben voldaan.
 3. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt PEP de klant een betalingsherinnering waarin de klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 4. Indien een klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die PEP moet maken om het aan PEP toekomende bedrag te innen, voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €115,-. Indien de klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal PEP de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 5. De klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 6. De klant is te allen tijde betalingsplichtig, ook als hij een andere partij (bijvoorbeeld zijn werkgever) heeft opgegeven als betalende partij.

7. Examens

 1. Indien van toepassing, wordt een scholing afgesloten met een PEP-examen dan wel een (al dan niet aanvullend) extern examen.
 2. Inschrijving voor een herkansing van een PEP-examen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 1 en lid 2 van de Algemene Voorwaarden. De klant is zelf verantwoordelijk voor (i) een tijdige inschrijving voor een herkansing van een PEP-examen, en (ii) het voldoen van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de herkansing van een PEP-examen.
 3. Indien een klant een PEP-examen annuleert, brengt PEP annuleringskosten in rekening. In geval van annulering tot uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van een PEP-examen bedragen de annuleringskosten € 25,- (exclusief btw). In alle overige gevallen zijn de annuleringskosten gelijk aan het volledige bedrag dat verschuldigd is voor het betreffende PEP-examen.
 4. Het PEP-examen vormt een integraal onderdeel van de scholing. De examen- en diplomakosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de scholing. Indien de prijs van een PEP-examen tussentijds wijzigt, behoudt PEP zich het recht voor deze prijsaanpassing door te belasten aan de klant.

8. Accreditatie

 1. PEP streeft na om een scholing te accrediteren bij diverse beroepsgroepen. In het jaarprogramma staat per scholing vermeld voor welke beroepsgroep accreditatie aangevraagd wordt. Indien de betreffende beroepsgroep niet vermeld staat, wordt er geen accreditatie voor deze beroepsgroep aangevraagd.
 2. PEP streeft er na om de accreditatie vanuit een beroepsgroep toegewezen te hebben voor aanvang van de scholing. PEP communiceert met de klant over de status van de accreditatie in termen; geen accreditatie, accreditatie aanvraag is ingezet, accreditatie toegekend. Indien accreditatie niet voor aanvang, tijdens of drie maanden na de scholing wordt toegekend door de beroepsgroep is PEP niet aansprakelijk voor het niet verkrijgen van de accreditatiepunten.
 3. Indien een klant van een andere beroepsgroep dan de beroepsgroep waar reeds een aanvraag voor accreditatie is ingediend of goedgekeurd een accreditatiepunten voor een scholing wil ontvangen, dan dient de klant dit verzoeken aan PEP. PEP zal na aanleiding van dit verzoek nagaan of het accreditatie van een scholing voor deze beroepsgroep haalbaar is. De gemaakte kosten voor deze accreditatie en belasting van PEP voor deze accreditatie aanvraag kunnen na overleg gefactureerd worden aan klant.
 4. Accreditatiepunten worden toegekend (i) de totale kosten voor de scholing door de klant aan PEP zijn voldaan en (ii) als de scholing met een voldoende is afgelegd. Per scholing geeft PEP aan hoe deze met een voldoende afgelegd kan worden. Bij scholing op locatie kan aanwezigheid en actieve deelname, met een sommige gevallen een examen leiden tot voldoende. Bij scholing als E-learning dient de eindtoets met een voldoende afgelegd te worden.
 5. Indien bij inschrijving niet de correcte en volledige naam van de klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs vermeld staat, draagt klant zelf het risico indien accreditatie vanuit de beroepsgroep niet geaccepteerd wordt. Kosten voortvloeiend uit wijzigingen, op verzoek van klant, in de accreditatie aanvraag worden gefactureerd aan klant.

9. Annuleren scholingsovereenkomst

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde scholing naar het oordeel van PEP onvoldoende is, staat het PEP vrij om met de klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien PEP en de klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de klant het recht de betreffende scholing kosteloos te annuleren. De klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden scholingsonderdelen te voldoen.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een scholing heeft de klant het recht de betreffende scholing te annuleren. De annulering kan uitsluitend via het herroepingsformulier op de Website of anderszins schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door PEP van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) scholing geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 3 lid 3.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 geldt dat PEP gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:
  • bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de scholing: 10% van de Prijs met een minimum van € 50,-;
  • bij annulering tussen 2 maanden en een maand voor aanvang van de scholing: 25% van de Prijs met een minimum van € 50,-;
  • bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de scholing: 50% van de Prijs;
  • bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de scholing: de totale Prijs.

10. Uitval docent/examenbeoordelaar

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal PEP - voor zover mogelijk - voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal PEP de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende scholing alsnog zal worden gegeven, of het betreffende PEP-examen alsnog zal worden afgenomen.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de klant geen recht op een (schade)vergoeding. PEP zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een klant kan niet kosteloos (i) een scholing of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de scholingsovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

11. Vertrouwelijkheid

PEP, zijn personeel en/of voor PEP werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. PEP conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

12. Persoonsgegevens

PEP verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van PEP. De klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door PEP.

13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door PEP verstrekte en samengestelde scholingsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij PEP. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van PEP.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de scholing is afgenomen, aan PEP verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.
14. Aansprakelijkheid PEP

 1. In het geval dat PEP aansprakelijk is voor schade aan de klant of aan de deelnemers aan een scholing, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van PEP geldt het voorgaande niet.
 2. PEP is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de klant of aan de deelnemers aan een scholing.
 3. PEP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de scholing. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/ adviezen verstrekt door de docent of via het scholingsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een scholing.
 4. PEP is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids-) instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor PEP verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van PEP of die door PEP zijn aangesteld voor de uitvoering van de scholingsovereenkomst).
 6. Indien de klant niet zelf deelneemt aan een scholing, staat de klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de scholing is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
15. Wijziging van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen door PEP worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website.

16. Klachtenprocedure

Het PEP verzorgt jaarlijks een groot aantal cursussen en heeft daarin een jarenlange ervaring opgebouwd. Het PEP streeft ernaar zijn cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde cursus of over een procedure. U kunt een eventuele klacht desgewenst per telefoon of per e-mail aan het PEP kenbaar maken.

Als u uw klacht per telefoon kenbaar wilt maken dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de desbetreffende cursuscoördinator of met het hoofd administratie, Miriam Bello, via 085-2736200.

Als u uw klacht per e-mail kenbaar wilt maken kunt u een mail sturen naar de cursuscoördinator Miriam Belllo, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of naar het hoofd administratie, Alberdien de Vries, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met in de mail vermeld:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer.
 • De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
 • Beschrijving van de klacht.

Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt u een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen drie weken na ontvangst. Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, te weten dr. Ruud Duvekot, European Centre Valuation Prior Learning / Centre for Lifelong Learning Services (CL3S) waarbij het oordeel bindend is voor partijen.